FAU

FAU 2020/2021:
Leder: Marianne Nilsen
Kasserer: Lill Kjersti Samuelsen

Vara: Marianne Berdalen og Trond André Lundmark

Hjem/skole

Fra Utdanningsdirektoratet: "Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning."

Vedtekter for FAU (disse er ikke helt ferdige enda, men er et godt utgangspunkt)

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet.

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter:

 

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:

 

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelt styremedlemmer.  representantene.

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper

FAU på vår skole skal ha følgende komiteer/fokusgrupper:

§ 5 - Møter

FAU har møte cirka…ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på følgende måte: FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.

 

§ 6 – Oppgaver

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver:

§ 7 – Økonomi

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren.

§ 8 – Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 9 – Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU på vår skole møter konflikter på følgende måte:

§ 10 – Rektors rolle

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) på følgende måte:

§ 12 – Endringer av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.

Arbeidsområder for FAU er ifølge FUG:

· Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.

· Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere

· Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og lærere

· Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglementet.

· Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

FAU-vipps: 586284